Vol270女神芝芝Booty澳门心愿旅拍泳池里半脱露丰乳肥臀诱惑写真79P芝芝Booty画语界

Vol270女神芝芝Booty澳门心愿旅拍泳池里半脱露丰乳肥臀诱惑写真79P芝芝Booty画语界

又云∶弦急疝瘕,小腹痛,又为癖病。肌痹不已,复感于邪,内舍于脾。

然必兼视各脏之荥俞,宜补宜通;受病之时月,或衰或盛,而后逆顺可和,虚实可调,病良已矣。乘虚内干,邪正相搏,故痛。

早晨、临卧各一服。 服至三、四两以上,愈见其功。

大肠、小肠皆有之。以其最上,故曰夭。

宜凉膈散、防风通圣散之类。其病大痈脓,治之。

每服二十丸,空心清米汤送下。热茶清下七丸,吐出顽痰立苏。

Leave a Reply